พันธกิจวิทยาลัย   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ


UploadImage

พันธกิจวิทยาลัย

                  1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
                  2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ด้วยระบบการ ป้องกันคุณภาพสถานศึกษา
                  3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

  พันธกิจด้านการเรียนการสอน 7 ประการ
                  1. แผนการสอน / เทคนิคการสอน / สื่อการสอน
                  2. เกมส์ / กิจกรรม
                  3. การรายงานหน้าชั้นเรียน
                  4. การศึกษาดูงาน
                  5. การเชิญวิทยากรบรรยาย
                  6. กรณีศึกษา
                  7. งานวิจัย

  พันธกิจภาควิชาพื้นฐาน 5 ประการ
                  1. การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
                  2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
                  3. เวทีแห่งการสร้างสรรค์
                  4. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าชีวิต
                  5. เสริมสร้างอัจฉริยะแห่งภูมิปัญญา

  พันธกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ 5 ประการ
                  1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
                  2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                  3. การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME’S
                  4. การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้หรือบริการแก่ประชาชนทั่วไป
                  5. งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th