สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

UploadImage
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย
                  สีม่วง   หมายถึง   ปัญญา   –   ความฉลาด
                  สีเหลือง   หมายถึง   ความหยั่งรู้   –   ความทะเยอทะยาน   –   ความก้าวหน้า   –   คามสง่างาม   –   อำนาจ
                  สีม่วง   -   สีเหลือง
                  หมายความว่า   นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจจะเป็นผู้ไขว่ขว้าหาความรู้   และก้าวหน้าอย่าสง่างาม

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

UploadImage


ดอกไม้ประจำวิทยาลัย


                  ...ผลิกลีบดอก ออกเหลือง เรืองอร่าม
                  มองยิ่งงาม โดดเด่น เป็นไฉน
                  หลายต้นเรียง สองทางเคียง คู่กันไป
                  จากถนน สายบ้านนา สู่ในเมือง

                  ...ดอกสีเหลือง เรืองฟ้า ท้าลมร้อน
                  ปลิวสลอน ตอนลม พัดสไว
                  ประหนึ่งคน หลงตน ยิ่งสิ่งใด
                  หลงเริงไป ในอบาย สายโลกีย์

                  ...ว่าเจ้าเอย ผลิกลีบดอก ออกเป็นผล
                  เหตุใดเลย ต้องจำทน สู้ทนฝืน
                  แสงแดดร้อน น้ำแล้ง ยังกล้ำกลืน
                  ไม่เหมือนอื่น หมู่แมกไม้ ในไพรวัลย์

                  ...ดอกคูนเอ่ย ชี้แจง แถลงข้อ
                  เรานี้หนอ ขอตั้งจิต อธิษฐาน
                  ว่าต่อไป เรานี้ จะผลิบาน
                  ตราบชั่วกาล แสนนาน ไม่เปลี่ยนแปลง

                  …ดุจดั่งองค์ สมณะ พระสงฆ์ท่าน
                  ผู้ดำรงค์ ตนมั่น พระศาสนา
                  ย่อมต่อสู้ กิเลส ทางมายา
                  ย่อมค้นหา ให้รู้แจ้ง แสงแห่งธรรม…..