ความคาดหวัง   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ


UploadImage

ความคาดหวัง

                                ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค ที่พยายามศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ แล้วกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนำเชิงกลยุทธและพัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของไทย – เทค เป็นคนเก่ง ก้าวล้ำ นำสมัย รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารและการจัดการวิทยาลัยเป็นไป เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจึงกำหนดให้ดำเนินเหมาะสมดังต่อไปนี้

เป้าหมายของวิทยาลัย
                                1.พันธกิจ 7 ประการ ครูทุกคนต้องใช้เทคนิค ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มี RESEARCH (งานวิจัย) CASE STUDY (กรณีศึกษา) PRESENT(การให้นักเรียนรายงานหน้าห้อง )GAMES OR ACTIVITIES (การจัดเกมส์หรือกิจกรรม) GUEST SPEAKER (เชิญวิทยากร) STUDY TOUR (การศึกษาดูงาน) MEDIA (สื่อการสอน)
                                2.P.E.C. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถเด่นชัด 3 ประการ คือPROFESSIONAL (ความเป็นมืออาชีพ)ENGLISH (ภาษาอังกฤษ) COMPUTER (คอมพิวเตอร์)
                                3.S.E.L.F. แนวทางที่นักเรียน – นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความตระหนักถึง SOCIAL(การช่วยเหลือชุมชน – สังคม) ENVIRONMENT (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) LIFE (การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข) FAMILY(การสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัว)
                                4.SSR โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ สังคม
                                5.โครงการผู้นำ เป็นการจัดตั้งโครงการให้กรรมการนักเรียน- นักศึกษา 4 กลุ่ม คือ คณะกรรมการนักศึกษา คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการสาขาวิชา และคณะกรรมการห้องเรียน เป็นผู้ที่น่ารู้ จักคิดทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยใช้ความรู้ที่เรียนและบูรณการตามความเหมาะสม
                                6.โครงการ 5,000สร้างสรรค์ความคิดเนรมิตปัญญาทางชีวิต วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ ให้นักเรียนเพื่อลงทุนฝึกหัดทางธุรกิจห้องเรียนละ 5,000 บาท โดยอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้สามารถนำประสบการณ์มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th