กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
ตำแหน่ง : นายกสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก D.Eng. (Structural Engineering)
Asian Institute of Technology

ปริญญาโท M.Eng. (Structural Engineering)
Asian Institute of Technology

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ตำแหน่ง : อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ เปิดสอนในระดับอุดมศึกษามาจวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 45 ปี มีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กว่า 8 หมื่นคน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการเรียน การสอน สถานที่ สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น ICT Campus ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้าน ICT มากมายและนำความรู้ทางด้าน ICT มาประยุกต์ใช้เรียนและสอนกับนักศึกษาทุกคน ทุกคณะ ในปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และขอต้อนรับนักเรียนทุกท่านสู่รั้วฟ้า – ชมพู

วุฒิการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Psy.D. (Organizational Management)
Alliant International University, USA

ปริญญาโท: M.Ed. (School Administration)
Mississippi State University, USA

ปริญญาตรี: B.S. (Business Administration)
Mississippi University for Women, USA
ศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก ด้านการถ่ายเทความร้อน
มหาวิทยาลัยลอนดอน

ปริญญาโท ด้านการถ่ายเทความร้อน
มหาวิทยาลัยลอนดอน

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย
รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก S.J.D.
Northwestern University, USA

ปริญญาโท LL.M.
Yale University, USA

ปริญญาตรี น.บ. (กฎหมาย) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร น.บ.ท.
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รัศมี วิศทเวทย์
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ร.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 39 ปี 2536-2537
วิทยาลัยกองทัพบก